web design, wordpress

Shinawatra University

Project UI Design และทำเว็บไซต์หนึ่งในไม่กี่งานที่เราได้ทำเองทั้งหมด ตั้งแต่รับ Brief จากลูกค้า, Mockup Design, UI Design, Frontend Develop ไปจนจบที่ทำ WordPress Theme สำหรับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยชินวัตร

Feature หลักๆของงานนี้จะเป็นในส่วนของการให้ผู้ที่สนใจสามารถ Submit ข้อมูลเพื่อสมัครเรียนแบบออนไลน์ได้ โดยไม่ต้อง Walkin มาที่มหาวิทยาลัย และรองรับ Responsive เพื่อให้สะดวกสบายในการเข้าใช้งานจากทุกๆ Device ด้วย

Ready to create something amazing?

Lets Work Together

Get In Touch